Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djece

Roditelji su dužni i odgovorni štititi prava i dobrobit djeteta, a u određenim slučajevima i drugi članovi bliže obitelji.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se roditeljima i drugim osobama kojima je djelomice ili u cijelosti povjereno pravo na ostvarivanje skrbi o djetetu.

Mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta određuju se na temelju stručne procjene, ako se utvrdi da je došlo do povrede djetetovih prava i dobrobiti ili da su prava, dobrobit i razvoj djeteta ugroženi.

Prava djeteta smatraju se ugroženima ako je skrb o djetetu neodgovarajuća ili ako dijete ima psihosocijalne poteškoće koje se očituju kroz ponašanje, emocionalne, školske i druge probleme u djetetovu odrastanju ili ako postoji vjerojatnost da će do toga doći.

Roditelji i druge osobe koje skrbe o djetetu dužne su u postupcima radi zaštite prava i dobrobiti djeteta surađivati te omogućiti centru uvid u stambene prilike, davati istinite osobne i obiteljske podatke kao i podatke o prihodima i imovini.

Roditelji i druge osobe koje ostvaruju skrb o djetetu dužne su obavještavati nadležni centar o svakoj promjeni adrese stanovanja.

Svatko je dužan prijaviti centru povredu djetetovih osobnih i imovinskih prava.

Povreda osobnih prava podrazumijeva osobito:

 • tjelesno ili mentalno nasilje,
 • spolne zlouporabe,
 • zanemarivanje ili nehajno postupanje,
 • zlostavljanje ili izrabljivanje djeteta.

Centar može odrediti:

 • žurnu mjeru izdvajanja i smještaja djeteta izvan obitelji
 • upozorenje na pogreške i propuste u ostvarivanju skrbi o djetetu
 • mjeru stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu
 • mjeru intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu

Sud može donijeti odluku o:

 • privremenom povjeravanju djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji zabrani približavanja djetetu
 • oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji
 • povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji i lišenju prava na roditeljsku skrb.

Dok traje mjera privremenog povjeravanja i smještaja djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji roditelji imaju sva prava i dužnosti u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi o djetetu, osim prava na stanovanje s djetetom i s tim u vezi na svakodnevnu skrb o djetetu.

Roditelji imaju pravo i dužnost ostvarivati osobne odnose s djetetom za vrijeme trajanja mjere privremenog povjeravanja djeteta drugoj osobi, ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom imaju i druge osobe na temelju odluke suda.
Roditelj je dužan osigurati uvjete za povratak djeteta u obitelj te nadležni centar za socijalnu skrb obavijestiti o svakoj promjeni adrese stanovanja.

Pravo na roditeljsku skrb može rješenjem suda biti vraćeno, ako prestanu razlozi zbog kojih je roditelj bio lišen prava na roditeljsku skrb, osim ako dijete prije toga bude posvojeno.