ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.
Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.
Udomitelj je predstavnik udomiteljske obitelji ili samac koji pruža usluge skrbi udomljenom korisniku, na čije ime se daje dozvola za obavljanje udomiteljstva i koji sklapa udomiteljski ugovor.
Udomiteljske obitelji možemo grubo podijeliti na udomiteljske obitelji koji pružaju usluge skrbi za odrasle ili za djecu, te unutar ovih dobnih skupina prema vrsti korisnika i njihovim specifičnim potrebama i osobinama.
Općenito, udomiteljska obitelj treba imati moralne vrijednosti, psihofizičke sposobnosti (zdravlje), potrebna znanja, odgovarajući prostor te želju da svi ukućani zajedno brinu o udomljenoj osobi, a odnosi unutar obitelji moraju biti pozitivno razvijeni.
Smještaj ili boravak u udomiteljskoj obitelji ostvaruje se kao stalni smještaj (najčešće) dok postoje i mogućnost osiguranja tjednog, privremenog smještaja, cjelodnevnog, poludnevnog, povremenog boravka.
U sklopu stalnog smještaja osigurava se tijekom duljeg vremenskog razdoblja zadovoljavanje životnih potreba kao što su: stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj i obrazovanje, njega, radne aktivnosti, psihosocijalna rehabilitacija i korištenje slobodnog vremena.

Koji su uvjeti koje mora ispunjavati osoba/obitelj koja se želi baviti udomiteljstvom?

Udomitelj mora:

Biti hrvatski državljanin s prebivalištem u RH
Imati poslovnu i zdravstvenu sposobnost

1.    Imati najmanje osnovnoškolsko obrazovanje
2.    Biti psihički i tjelesno zdrava osoba
3.    Imati sposobnosti potrebne za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba smještenih korisnika
4.    Ispunjavati stambene, socijalne i dr. uvjete propisane pravilnikom
5.    Mora ostvarivati vlastita sredstva za uzdržavanje u visini većoj od 70% od iznosa pomoći za uzdržavanje
6.    Dobna razlika između udomitelja i udomljenog djeteta ne smije manja od 20. godina, osim ako je to u interesu udomljenog djeteta.
7.    Dobna razlika između udomitelja i udomljenog korisnika ne može biti veća od 50. godina osim kad se radi o srodničkoj udomiteljskoj obitelji ili ako je u interesu djeteta ili odrasle osobe

Udomiteljska obitelj ne može biti obitelj:

1.    U kojoj je nekome od članova obitelji izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite
2.    U kojoj je udomitelj lišen poslovne sposobnosti
3.    U kojoj su poremećeni obiteljski odnosi
4.    U kojoj je netko od članova društveno neprihvatljivog ponašanja
5.    U kojoj bi zbog bolesti ili mentalnog oštećenja nekog od članova obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi smještenog korisnika
6.    Obitelj čiji je član pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa te protiv braka, obitelji i mladeži
7.    Čiji je član pravomoćno proglašen krivim za prekršaj zbog nasilja u obitelji

Kako izgleda obrada potencijalnih udomitelja?

Tijek obrade potencijalne udomiteljske obitelji:
1.    Podnošenje zahtjeva nadležnom Centru za socijalnu skrb
2.    Dostavljanje potrebne dokumentacije
3.    Intervju sa socijalnim radnikom i psihologom
4.    Obilazak obitelji i utvrđivanje stambenih i dr. prilika
5.    Davanje stručne ocjene
6.    Edukacija (osposobljavanje) udomitelja
7.    Izdavanje dozvole na rok od 5 godina
8.    Priprema na smještaj korisnika
9.    Smještaj korisnika

Prilikom podnošenja zahtjeva za bavljenje udomiteljstvom potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1.    Preslika osobne iskaznice svih punoljetnih članova obitelji
2.    Rodni listovi za sve članove obitelji
3.    Preslika domovnice za sve članove obitelji
4.    Suglasnost odraslih članova obitelji
5.    Potvrda o nekažnjavanju
6.    Liječnička potvrda liječnika opće medicine, da osoba ne boluje od duševnih, zaraznih bolesti i ovisnosti (za sve punoljetne članove obitelji)
7.    Potvrda o  plaći/mirovini za zadnja 3 mjeseca (za članove obitelji koji ostvaruju navedena primanja) ili potvrda HZZ-a o primanju naknade za nezaposlene
8.    Izvadak iz zemljišne knjige (kao dokaz posjedovanja nekretnine)

Propisi koji reguliraju područje udomiteljstva

  • Zakon o udomiteljstvu (Narodne novine br. 90/11 78/12)
  • Pravilnik o stambenim, socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva (Narodne novine br.48/08)
  • Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji (Narodne novine br.48/08)
  • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja (Narodne novine br. 48/08)
  • Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13 152/14 99/15)