Skrbništvo je oblik zaštite djece bez roditeljske skrbi, odraslih osoba lišenih poslovne sposobnosti i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Odraslim osobama time se osigurava zaštita onih prava i interesa koja su im odlukom suda ograničena.

Pokretanje postupka radi lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti

Postupak za lišenje poslovne sposobnosti pred nadležnim sudom može pokrenuti:

 • Sud po službenoj dužnosti
 • Centar za socijalnu skrb
 • bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak lišenja poslovne sposobnosti
 • krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do 2. stupnja

Postupak radi vraćanja poslovne sposobnosti može pokrenuti:

 • Sud po službenoj dužnosti
 • Centar za socijalnu skrb
 • bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak lišenja poslovne sposobnosti
 • krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do 2. stupnja
 • skrbnik uz odobrenje centra za socijalnu skrb ili
 • osoba prema kojoj će se voditi postupak vraćanja poslovne sposobnosti

Centar za socijalnu skrb osobi za koju je pokrenut postupak radi lišenja poslovne sposobnosti imenuje posebnog skrbnika, osim ako je ta osoba ovlastila punomoćnika.
Ako postupak radi lišenja poslovne sposobnosti predlaže centar za socijalnu skrb, posebni skrbnik ne može biti stručni radnik toga centra.
Ako postupak radi lišenja poslovne sposobnosti predlaže neka druga osoba iz članka 496. Obiteljskog zakona, ta osoba ne može biti imenovana posebnim skrbnikom.
Posebni skrbnik iz stavka 2. ovoga članka je osoba s položenim pravosudnim ispitom zaposlena u Centru za posebno skrbništvo iz članka 544. Obiteljskog zakona.
Iznimno od stavka 5. ovoga članka, ako je osoba u odnosu na koju se vodi postupak radi lišenja poslovne sposobnosti u obliku javnobilježničke isprave odredila osobu za koju želi da ju zastupa u postupku radi lišenja poslovne sposobnosti (anticipirana naredba), centar za socijalnu skrb će tu osobu imenovati posebnim skrbnikom ako ispunjava ostale pretpostavke za imenovanje skrbnikom propisane Obiteljskim zakonom.
Posebni skrbnik ovlašten je i dužan poduzimati radnje te zastupati interese osobe samo u postupku za koji je imenovan.

Sud će provesti izvanparnični postupak u kojem će saslušati sve stranke, nakon nalaza i mišljenja sudskog vještaka utvrditi zdravstveno stanje osobe, utvrdit će u kojem dijelu osoba nije u mogućnosti samostalno štititi svoja prava i interese te je u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti.

Po pravomoćnosti sudskog rješenja, a najdulje u roku od 30 dana od pravomoćnosti, centar po službenoj dužnosti pokreće postupak stavljanja osobe lišene poslovne sposobnosti pod skrbništvo i provodi postupak imenovanja skrbnika.

Skrbnik može biti osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnik i uglavnom se bira iz kruga srodnika osobe koja se stavlja pod skrbništvo. Roditeljima punoljetnog djeteta lišenog poslovne sposobnosti Centar za socijalnu skrb dati će prednost kod odlučivanja o osobi skrbnika.

Skrbnik ne može biti osoba:

 • lišena poslovne sposobnosti
 • lišena roditeljske skrbi
 • čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika
 • koja ima sklopljen ugovor o doživotnom / dosmrtnom uzdržavanju
 • čiji bračni drug ima sklopljen ugovor o doživotnom / dosmrtnom uzdržavanju sa štićenikom
 • od koje se obzirom na ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom ne može očekivati da će pravilno obavljati skrbničku dužnost

Prilikom odlučivanja o osobi skrbnika, Centar će, u skladu s njegovom dobrobiti, saslušati štićenika te, ukoliko je isti u stanju shvatiti značenje navedenog postupka, uzeti u obzir njegove želje. Ukoliko nitko od bliskih srodnika štićenika ne udovoljava osobinama za obnašanje dužnosti skrbnika, odnosno ako takvih srodnika štićenik niti nema, Centar može odlučiti da dužnost skrbnika neposredno obavlja osoba zaposlena u tom Centru.

Rješenjem o stavljanju pod skrbništvo i imenovanju skrbnika centar određuje prava i dužnosti skrbnika, sukladno sudskoj odluci.

U postupanju s osobom pod skrbništvom moraju se uzeti u obzir osobnost te sadašnji ili ranije izraženi stavovi osobe, kao i zaštita njezina dostojanstva i dobrobiti.

Centar je dužan svake tri godine preispitati potrebu skrbničke zaštite štićenika i o tome sastaviti izvješće.

Centar će razriješiti skrbnika dužnosti, ako utvrdi da je u obavljanju dužnosti nemaran, da ugrožava štićenikove interese, da zloupotrebljava svoje ovlasti ili ako procijeni da bi za štićenika bilo korisnije da mu se imenuje drugi skrbnik. Centar će razriješiti skrbnika dužnosti i kad on to zatraži, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

Prestanak skrbništva

Prestaje kad sudsko rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno.