• Kategorija objave:Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
IMOTSKI, Bruna Bušića 6

KLASA:  550-01/21-01/22
URBROJ: 2129-12-01-21-3

IMOTSKI, 1.10.2021. godine

Na temelju Naputka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2, KLASA: 550-06/21-11/135, Ur.broj: 524-08-01/1-21-1 od dana 29.09.2021. godine, Smjernicama za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SASR-CoV-2 ( „NN“ 105/2021) od dana 28.09.2021. godine, a temeljem čl. 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, KLASA: 011-02/14-01/1, URBROJ: 2129-12-01-14-2, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Imotski, donosi sljedeći:

PROTOKOL S UPUTAMA I SMJERNICAMA O NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA I PROVJERE VALJANOSTI DOKAZA O CIJEPLJENJU, PREBOLJENJU ILI TESTIRANJU ZAPOSLENIKA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Članak 1.

Protokolom s uputama i smjernicama o načinu provedbe testiranja i provjere valjanosti dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju zaposlenika (u daljnjem tekstu: Protokol) se, radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2, uvodi obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 (u daljnjem tekstu: testiranje) u Centru za socijalnu skrb Imotski, a koji dolaze na posao, najmanje dva puta u sedam dana.

Članak 2.

Protokol se odnosi na zaposlenike Centra za socijalnu skrb Imotski i na sve pružatelje usluga koji pružaju različite usluge iz djelatnosti Centra, a koje je Centar angažirao za određene poslove, odnosno obveza testiranja odnosi se na sve zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi, vanjske voditelje mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece, pružatelje usluga koji pružaju različite usluge koje je angažirao Centar (npr. zaštitar, čistačica, vozač, informatičar i dr.).

Članak 3.

Testiranje zaposlenika će se vršiti od strane ovlaštene osobe svaki ponedjeljak u prostorijama Centra za socijalnu skrb Imotski prije početka radnog vremena i svaku srijedu u prostorijama pružatelja usluge Poliklinike Meditim, d.o.o. nakon završetka radnog vremena na adresi Kralja Zvonimira 74, 21260 Imotski.

Članak 4.

Osobe ovlaštene za praćenje provedbe testiranja i uvida u EU digitalnu potvrdu su određeni Odlukom ravnatelja, KLASA: 550-01/21-01/22, Ur. broj: 2129-12-01-21-2 od 1.10.2021. godine. Ovlaštene osobe su zaposlenici Centra za socijalnu skrb Imotski, Ivan Kundid, socijalni radnik i Mislav Kuštra, vozač.

Članak 5.

Osobe iz članka 4. ovog Protokola vodit će evidenciju o provedbi testiranja i evidenciju praćenja valjanosti odgovarajućih dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.

Članak 6.

Iznimno od čl.1. ovog Protokola, testiranje nije obvezno za zaposlenike koji ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

Članak 7.

Osobe iz čl. 2. ovog Protokola dokazuju da su testirani na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljeni ili preboljeli navedenu bolest, predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, a koje su obvezni predočiti na uvid ovlaštenoj osobi poslodavca.

Članak 8.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolest COVID-19, osobe iz čl. 2. ovog Protokola, mogu dokazivati na sljedeće načine:

  • osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci, isto mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite, a koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa,
  • osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, navedeno mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije,
  • osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci, isto mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci,
  • osobe koje su preboljele bolest COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze, navedeno mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja.

Članak 9.

Osobe iz čl. 2. ovog Protokola, a koje ne posjeduju valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju ili preboljenju, u obvezi su se dvaput tjedno testirati na SARS-CoV-2. testiranje je obvezno i za zaposlenike koji se zbog kontraindikacija ne smiju cijepiti, a o čemu potvrdu mogu zatražiti kod liječnika primarne zdravstvene zaštite.

Članak 10.

Kako bi se omogućilo redovno i pravilno testiranje, Centar za socijalnu skrb Imotski, sklopit će ugovor o usluzi testiranja zaposlenika na SARS-CoV-2, brzim antigenskim testovima ili po potrebi CPR testom, sa zdravstvenom ustanovom i laboratorijem koji obavljaju COVID testiranja i upisuju ih u Centralni registar COVID-19 testiranja koji se koristi kao referentni sustav za izdavanje EU digitalnih COVID potvrda.

Članak 11.

U svrhu plaćanja ugovorne obveze iz čl.7. ovog Protokola, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, osigurati će dodatno potrebna sredstva do eventualnog donošenja odluke o obvezi plaćanja usluge testiranja od strane zaposlenika.

Članak 12.

Osobe iz čl. 2. Protokola koje odbiju testiranje, odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju, ne mogu boraviti u prostorijama poslodavca, niti mogu provoditi mjere i pružati uslugu iz sustava socijalne skrbi na terenu (npr. odlazak u obitelj korisnika), te se u tom slučaju za navedene treba u evidenciji o radnom vremenu evidentirati to vrijeme kao sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena.

Članak 13.

Ovaj Protokol objavit će se na web stranicama i oglasnoj ploči s danom donošenja, a na snagu stupa od ponedjeljka 04.10.2021. godine, te će od tada osobe iz čl. 2. ovog Protokola morati ovlaštenoj osobi od strane ravnatelja, prilikom dolaska na radno mjesto, predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, odnosno testiranju.

Ravnateljica
Anamarija Lončar, prof. psihologije


REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
IMOTSKI, Bruna Bušića 6

KLASA:  550-01/21-01/22
URBROJ: 2129-12-01-21-2

IMOTSKI, 01.10.2021. godine

Temeljem čl. 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, KLASA: 011-02/14-01/1, URBROJ: 2129-12-01-14-2, a sukladno Naputku Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2, KLASA: 550-06/21-11/135, Ur. broj: 524-08-01/1-21-1 od dana 29.09.2021. godine, Smjernicama za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SASR-CoV-2 ( „NN“ 105/2021) od dana 28.09.2021. godine,  ravnateljica Centra za socijalnu skrb Imotski, donosi sljedeću:

O D L U K U

O imenovanju odgovornih osoba za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 KLASA: 810-06/20-01/7; URBROJ: 511-01-300-21-432 od 28. rujna 2021. godine u Centru za socijalnu skrb Imotski

I.

1.) Odgovornom osobom imenuje se IVAN KUNDID (OIB: 29247224162), socijalni radnik, zaposlenik ovog centra.
2.) Zamjenikom odgovorne osobe imenuje se MISLAV KUŠTRA (OIB: 42080777590), vozač, zaposlenik ovog centra.

II.

Odgovorne osobe vodit će evidencije o provedbi testiranja i evidenciju praćenja valjanosti odgovarajućih dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 4. listopada 2021. godine.

Ravnateljica:
Anamarija Lončar, prof. psihologije


Prilozi:

  • Protokol za COVID testiranje .pdf
  • Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije Covid-19 za centre za socijalnu skrb i centar za posebno skrbništvo .pdf
  • Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 .pdf
  • Odluka o imenovanju osoba odgovornih za provođenje testiranja .pdf