Prava u sustavu socijalne skrbi su prava na novčane pomoći i potpore i prava na socijalne usluge.

Gdje se ostvaruju prava iz sustava socijalne skrbi?

U centru za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.

 

KAKO SE MOGU OSTVARITI PRAVA ?

Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj:  157/2013)
Zahtjev za ostvarivanje prava   može podnijeti sam korisnik  ili   član njegove obitelji.
Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno, dolaskom korisnika u Prijemni ured centra za socijalnu skrb  gdje  možete dobiti sve  informacije o vrstama pomoći, načinu i uvjetima za njihovo ostvarivanje.
Centar za socijalnu skrb informira korisnike i o drugim pružateljima usluga u lokalnoj zajednici i mogućnostima ostvarivanja prava izvan sustava socijalne skrbi.
Centar za socijalnu skrb  dužan je kada ima saznanja,  pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i osigurati adekvatnu skrb osobama koje nisu u mogućnosti samostalno brinuti o svojim potrebama.

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI ?

 • Samac, član obitelji ili obitelj bez prihoda, imovine i ušteđevine kojom može podmiriti svoje osnovne životne potrebe,
 • djeca s teškoćama u razvoju i njihove obitelji i odrasle osobe s invaliditetom,
 • starije i nemoćne osobe kojima je potrebna pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba
 • druge osobe kojima je zbog siromaštva ili nepovoljnih osobnih i obiteljskih prilika  potrebna  pomoć u cilju otklanjanju rizika za socijalnu isključenost

 

NOVČANE POMOĆI

 • ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
 • NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA
 • PRAVO NA TROŠKOVE OGRJEVA
 • NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA
 • JEDNOKRATNE NAKNADE
 • NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM
 • OSOBNA INVALIDNINA
 • DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU
 • STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA
 • NAKNADA DO ZAPOSLENJA
  • NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

 

ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA
(u daljnjem tekstu ZMN)

ZMN je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini  propisanoj u čl. 30. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi / odnosno u visini zajamčene minimalne naknade koju bi ostvario samac ili kućanstvo koje nema nikakvih prihoda/  niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja,  osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

ZMN se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, a isplaćuje se mjesečno.
Može se priznati u cijelosti ili djelomično u naravi ako centar za socijalnu skrb utvrdi da postoji vjerojatnost da korisnik ZMN neće koristiti za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Korisnik  kojemu je priznato pravo na ZMN dužan je centru za socijalnu skrb prijaviti svaku promjenu  koja utječe na daljnje korištenje ili na visinu naknade odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana nastanka promjene.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
Do donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske osnovica na temelju koje se izračunava iznos ZMN za 2014.g. iznosi 800,00 kuna.

IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice
1. za samca utvrđuje se u iznosu 100% osnovice (800,00 kn)
2. za radno nesposobnog samca u iznosu 115% osnovice (920,00 kn)
3. za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:
za samohranog roditelja – 100% osnovice (800,00 kn)
za odraslog člana kućanstva – 60% osnovice (480,00 kn)
za dijete (do 18 godina) – 40% osnovice (320,00 kuna)
za dijete samohranog roditelja, odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji – 55% osnovice (440,00 kn)

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj (koji za 2014.g. iznosi 3.017,61 kuna).
Ako samac ili kućanstvo ostvaruje prihod visina ZMN utvrđuje se kao razlika između iznosa ZMN i prosječnog mjesečnog prihoda samca ili kućanstva ostvarenog u tri mjeseca  prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak. Prihod se kod izračuna ne uzima u obzir u zadnja tri mjeseca  ako se radi o prestanku zaposlenja ili potpunom gubitku prihoda stečenog na drugi način.
Iznos ZMN za kućanstvo uvećava se za troškove smještaja člana kućanstva u đački dom za vrijeme trajanja školske godine.
Iznos prihoda kod izračuna ZMN umanjuje se za iznos koji na temelju propisa kojim se uređuju obiteljski odnosi član kućanstva plaća za uzdržavanje osobe koja nije član toga kućanstva.

Iznos ZMN umanjuje se kućanstvu:
– za udio člana kućanstva koji je sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
– za udio radno sposobnog člana kućanstva koji nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje.

Poljoprivredniku i članu njegovog kućanstva koji obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje te na temelju poljoprivredne djelatnosti ima obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, prosječni mjesečni prihod utvrđuje se prema poreznoj prijavi ili prema rješenju nadležne porezne uprave o godišnjem paušalnom iznosu poreza na dohodak.  To se ne primjenjuje na poljoprivrednika samca starijeg od 65 godina života, kao ni na kućanstvo koje obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje, čiji su svi članovi stariji od 65 godina života.

Kod izračuna visine ZMN u prihode se ne uračunava:
• naknada za troškove ogrjeva koju odobrava jedinica područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb
• novčana naknada za tjelesno oštećenje
• ortopedski dodatak
• doplatak za pomoć i njegu
• osobna invalidnina
• doplatak za djecu
• državna potpora za poljoprivredu, šumarstvo i ribarstvo, osim dohodovne potpore ostvarene prema posebnim propisima
• novčana naknada za životinje koje su usmrćene ili uginule prilikom provedbe naređenih mjera prema posebnom propisu o veterinarstvu
• stipendija za školovanje učenika ili studenta dok traje redovito školovanje ili studiranje, a najdulje do 29. godine života
• naknada koju prima udomitelj za potrebe smještenog korisnika
• iznos novčanih sredstava koja fizičke osobe ostvare na osnovi donacija pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe
• iznos novčanih sredstava koje fizičke osobe ostvare na osnovi jednokratnih donacija pravnih i fizičkih osoba do iznosa od 5000,00 kuna godišnje
• iznos sredstava za saniranje posljedica elementarnih nepogoda
• iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih po osnovi privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
• iznos sredstava za uzdržavanje za dijete ostvarenih sukladno posebnom propisu do iznosa privremenog uzdržavanja pri centru za socijalnu skrb
• nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja
• novčana pomoć i putni troškovi osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa
• novčana pomoć i putni troškovi nezaposlene osobe koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uputio na obrazovanje koje organizira odnosno troškove snosi Hrvatski zavod za zapošljavanje
• osobna invalidnina, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni dodatak, naknada za pripomoć u kući, jednokratna novčana pomoć, naknada troškova pogreba te naknada za pravo na besplatne udžbenike ako su ta prava ostvarena temeljem posebnog propisa kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji
• osobna invalidnina, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, doplatak za pomoć i njegu druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, naknada za pripomoć u kući, naknada za pravo na besplatne udžbenike ostvarene temeljem posebnog propisa kojim se uređuje zaštita vojnih i civilnih invalida rata
• novčani primitak za opremu novorođenog djeteta i primitak po osnovi potpora za novorođenče, odnosno potpora za opremu novorođenog djeteta koje isplaćuje ili daje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
• primitak ostvaren od dividende i novčana sredstva ostvarena prodajom dionica, a temeljem članstva u Fondu hrvatskih branitelja koji potječu po osnovi statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja.
• pomoći i naknade koje osiguravaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, do iznosa zajamčene minimalne naknade.

Nemaju pravo na ZMN samac ili kućanstvo ako:

• ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.)
• je u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu ZMN i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava
• je vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu ZMN propisane ovim Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva
• je samac ili član kućanstva vlasnik osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti
• samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe
• je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja
• radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje
• može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi
• beskućnik koji je na privremenom smještaju u prihvatilištu, te korisnik usluge smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona ili posebnih propisa

RADNO SPOSOBNI KORISNICI PRAVA NA  ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

Centar za socijalnu skrb i služba nadležna za zapošljavanje dužni su međusobno surađivati u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika prava na ZMN (način suradnje propisuje ministar nadležan za socijalnu skrb u suradnji s ministrom nadležnim za rad).
Za vrijeme korištenja prava na zajamčenu minimalnu naknadu nezaposlena radno sposobna ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u skladu s propisima o zapošljavanju.
Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva pravo na ZMN (odnosno pripadajući udio u ZMN) priznaje se najduže do dvije godine, a novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno za uvećanje iznosa zajamčene minimalne naknade kućanstva za pripadajući udio člana kućanstva) može podnijeti nakon isteka roka od tri mjeseca nakon mjeseca u kojem je pravo prestalo (odnosno umanjeno).
Ako radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik ZMN odbije ponuđeni posao, osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili samovoljno otkaže ugovor o radu, ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno kućanstvu se zajamčena minimalna naknada umanjuje za pripadajući udio toga člana.  Novi zahtjev za priznavanje prava na ZMN (odnosno zahtjev za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.
Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na ZMN(odnosno pripadajući udio u zajamčenoj minimalnoj naknadi) ako se ne odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.   Ponovni zahtjev za priznavanje prava na ZMN, (odnosno za uvećanje iznosa ZMN za kućanstvo) može podnijeti nakon isteka roka od  šest mjeseci nakon mjeseca u kojem je pravo ukinuto, odnosno u kojemu je pravo umanjeno.
U radovima za opće dobro korisnici ZMN mogu sudjelovati najmanje 30, a najviše 90 sati mjesečno.

Što kada se radno sposobni korisnik ZMN zaposli?
Ako se radno sposobni samac ili član kućanstva koji je korisnik prava na ZMN u neprekidnom trajanju od najmanje godinu dana zaposli, u prvom mjesecu rada ZMN naknada samcu ili kućanstvu se ne ukida, odnosno ne umanjuje se za ostvareni prihod.
U drugom mjesecu rada zaposlenom korisniku (samcu ili kućanstvu)  iznos ZMN umanjuje se za 25% iznosa, a u trećem mjesecu rada za 50% iznosa.
Pravo na ZMN ukida se ako zaposleni korisnik  radi dulje od tri mjeseca, a prosječni prihod u ta tri mjeseca prelazi visinu priznatog iznosa na  ZM za samca ili kućanstvo.

DRUGI  RAZLOZI  ZA  UKIDANJE/UMANJENJE  PRAVA

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava na ZMN, pravo se ukida danom nastanka promijenjenih okolnosti.
U slučaju smrti korisnika samca pravo na ZMN prestaje danom smrti korisnika, a u slučaju smrti člana kućanstva iznos ZMN kućanstvu umanjuje se za njegov udio od dana njegove smrti.
Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se ako centar za socijalnu skrb praćenjem materijalnih i drugih socijalnih prilika korisnika utvrdi da su te prilike znatno povoljnije od onih koje se mogu osigurati na temelju priznatog prava na ZMN.
Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN kućanstva umanjuje se za udio člana kućanstva ako se samac ili član kućanstva nalazi na bolničkom liječenju, u pritvoru ili istražnom zatvoru, na izdržavanju kazne zatvora, privremenom smještaju te boravku u inozemstvu, u neprekidnom trajanju dužem od dva mjeseca. Rješenje se ukida, odnosno pravo se umanjuje s danom nastupanja navedenih okolnosti.

Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno iznos ZMN umanjuje se kućanstvu za udio člana kućanstva ako samac ili član kućanstva mjesečno duže od 15 dana neprekidno boravi u inozemstvu. Rješenje se ukida s danom nastupanja te okolnosti.
Rješenje o priznanju prava na ZMN ukida se samcu, odnosno kućanstvu ako je samac ili član kućanstva u postupku priznavanja prava dao netočne ili nepotpune podatke o prihodu o kojima ovisi priznavanje prava ili opseg prava ili nije omogućio centru za socijalnu skrb uvid u prihod i imovinu.  To rješenje  ukida se danom nastanka promijenjenih okolnosti zbog kojih bi pravo na zajamčenu minimalnu naknadu prestalo, a taj korisnik nema pravo podnijeti zahtjev za priznavanje prava na ZMN dok ne istekne rok od 6 mjeseci od ukidanja prava.

 

NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

Troškovi stanovanja prema Zakonu o socijalnoj skrbi odnose se na:
najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade, pravo priznaje jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb do iznosa polovice  zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu.
Iznimno se ova naknada može odobriti i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti izravno u novcu korisniku ili plaćanjem računa pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

 

TROŠKOVI OGRJEVA

Odobravaju se jednom godišnje korisnicima zajamčene minimalne naknade  koji se griju na drva, na način da im se osigura 3m3 drva ili odobri novčani iznos u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb. Odluka se donosi najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu.

 

NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA

Pravo na naknadu za osobne potrebe odobrava se korisnicima smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi u mjesečnom iznosu od 20% osnovice na temelju koje se izračunava iznos drugih prava izuzev prava na zajamčenu  minimalnu naknadu, a koja za 2014.g. iznosi 500,00 kuna. O priznavanju prava na naknadu za osobne potrebe odlučuje se rješenjem o priznavanju prava na smještaj ili organizirano stanovanje.

 

JEDNOKRATNA NAKNADA

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada može se priznati:
–  zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama
–   korisniku prava na smještaj u udomiteljsku obitelj koji je učenik osnovne ili srednje škole za kupnju obveznih školskih udžbenika (ako to pravo ne ostvaruje po drugoj osnovi)
–   korisnicima privremenog smještaja u kriznim situacijama radi naknade troškova prijevoza u mjesto prebivališta, vlastitu ili udomiteljsku obitelj, dom socijalne skrbi, kod drugog pružatelja usluge odnosno drugu ustanovu
–  iznimno jednokratna naknada može se priznati korisnicima usluge smještaja, odnosno organiziranog stanovanja, u slučaju ako potreba za koju se potražuje jednokratna naknada nije zadovoljena u okviru usluge smještaja, organiziranog stanovanja ili naknade ostvarene po drugoj osnovi.

Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi.
Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica  za samca (2.500 kn), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (3.500 kn).

Uvećana jednokratna naknada

U osobito opravdanim slučajevima centar za socijalnu skrb može priznati uvećanu jednokratnu naknadu uz prethodnu suglasnost Ministarstva.
Uvećana jednokratna naknada može se priznati u najvišem iznosu do 10.000,00 kuna.

Jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade i korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja

Jednokratna naknada za pogrebne troškove priznaje se za pogreb osobe koja nema zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja temeljem sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, i to:
– osobe koja je u času smrti korisnik prava ili član kućanstva koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu i
– osobe koja je u času smrti korisnik smještaja ili organiziranog stanovanja.
Centar za socijalnu skrb će za osobu koja ima prihod, odnosno imovinu zatražiti povrat pogrebnih troškova od njegovih nasljednika.
Centar za socijalnu skrb priznaje jednokratnu naknadu osnovnih troškova pogreba u mjestu smrti korisnika ili mjestu pogreba, a u iznos troškova uračunavaju se i troškovi prijevoza pokojnika. Osnovni troškovi pogreba obuhvaćaju standardnu opremu bez dodatnog ukrašavanja, u rasponu najniže cijene.
Jednokratnu naknadu  nadležni centar za socijalnu skrb isplaćuje (do iznosa osnovnih troškova pogreba) fizičkoj ili pravnoj osobi koja je podmirila troškove pogreba ili pravnoj osobi registriranoj za usluge pogreba koja je izvršila uslugu.

 

NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

1.    NAKNADA ZA REDOVITO STUDIRANJE

Priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju u visini četverostrukog iznosa osnovice od 500,00 kuna.  Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.
Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za redovno studiranje korisnik može podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od prestanka prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja.
Pravo na naknadu za redovno studiranje priznaje se korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju. Korisnik je dužan dostavljati dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31. listopada svake godine dok traje studiranje, te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja.

2.    NAKNADA ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU

Naknada za troškove stanovanja može se priznati djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja, koje nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade  ako je:
– dijete samohranog roditelja, ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji  ne prelazi iznos od     dvije osnovice …  (1.000,00 kuna)
– pod skrbništvom, a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 250% osnovice… (1.250,00 kuna)
– smješteno u udomiteljskoj obitelji, a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja.

3.    NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA

Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati, ako nema osiguran prijevoz po nekoj  drugoj osnovi:
–    osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta  ili osposobljavanje  za samozbrinjavanje, a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja
–    djetetu smještenom u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja
–    djetetu, korisniku zajamčene minimalne naknade za školsku godinu 2013./14.

Naknada za troškove prijevoza obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku, a priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju.

 

OSOBNA INVALIDNINA

Pravo na osobnu invalidninu priznaje se osobi s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju, u svrhu zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, te potrebe uključivanja u svakodnevni život zajednice.

Ako je u postupku prije donošenja rješenja o pravima u sustavu socijalne skrbi ili drugim pravima po posebnim propisima, potrebno utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje propisane kao uvjet za priznavanje prava po ovom Zakonu ili po posebnim propisima, centar za socijalnu skrb ili drugo nadležno tijelo će zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27 stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi (osnovica na temelju koje se izračunava iznos osobne invalidnine za 2014.g. iznosi 500,00 kuna).
Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi,osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 250% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

U prihod se ne uračunava:
plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine za 40 godina mirovinskog staža, ortopedski dodatak, sredstva za uzdržavanje koje ostvaruje dijete na temelju propisa o obiteljskim odnosima i doplatak za djecu.

Pravo na osobnu invalidninu ne može se priznati:
–    osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje po drugoj osnovi
–    osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za uključivanje u zajednicu
–    osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
–    djetetu do godinu dana života
–    djetetu ili odrasloj osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
–    osobi kojoj je priznato pravo na doplatak za pomoć i njegu sukladno odredbama ovoga Zakona ili na temelju drugih propisa.

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu u Imotskom podnosi se u Centru za socijalnu skrb Imotski prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

 

DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Ako je u postupku prije donošenja rješenja o pravima u sustavu socijalne skrbi ili drugim pravima po posebnim propisima, potrebno utvrditi činjenice vezane za zdravstveno stanje propisane kao uvjet za priznavanje prava po ovom Zakonu ili po posebnim propisima, centar za socijalnu skrb ili drugo nadležno tijelo će zatražiti nalaz i mišljenje područne ustrojstvene jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:
–    u punom iznosu 100% osnovice (500,00 kn)
–    u smanjenom iznosu 70% osnovice (350,00 kn)
(osnovica na temelju koje se izračunava doplatak za pomoć i njegu za 2014.g. iznosi 500,00 kuna)

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

Sukladno čl. 60. Zakona o socijalnoj skrbi doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, neovisno o prihodima priznaje se:
–    osobi s težim invaliditetom
–    osobi s težim  trajnim promjenama u zdravstvenom stanju
–    slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu neovisno o prihodu priznaje se:
–      slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad
–      osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:
–    koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
–    koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za pomoć i njegu
–    koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
–    ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po posebnom propisu
–    djetetu do godine dana života
–    osobi kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
–    osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja socijalnih usluga,zdravstvenoj ili drugoj ustanovi,odnosno organiziranom stanovanju

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje centar za socijalnu skrb  s danom podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.
Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.

 

STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
–  potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen
–  u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala
– ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih,intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja ili roditelji ne žive s njim i ne brinu o njemu, ali to zbog svog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti, status njegovatelja može se priznati jednom od članova obitelji s kojim dijete živi u obiteljskoj zajednici.  Ukoliko dijete živi s jednim roditeljem, status njegovatelja može se priznati i njegovom bračnom ili izvanbračnom drugu.
Ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom, status roditelja njegovatelja mogu steći oba roditelja.
Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju odnosno osoba s invaliditetom, status njegovatelja može se, osim roditelju,  priznati  i jednom od članova obitelji koji živi u obiteljskoj zajednici.
Status roditelja njegovatelja ne može se priznati:
–    za dijete ili osobu s invaliditetom kojoj je osigurana usluga smještaja, organiziranog stanovanja, poludnevnog ili cjelodnevnog boravka
–    za dijete za koje jedan roditelj koristi rodiljni, roditeljski ili posvojiteljski dopust, drugi roditelj ne može ostvariti status roditelja njegovatelja

Roditelj može ostvariti status  roditelja njegovatelja  za dijete koje boravi manje od 4 sata dnevno u predškolskoj, obrazovnoj ili zdravstvenoj ustanovi, domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge boravka.  Iznimno, roditelj može ostvariti  status roditelja njegovatelja i u slučaju da dijete u jednoj od ovih ustanova boravi više od 4 sata dnevno ako mu roditelj tijekom boravka pruža usluge pomoći i njege.
Roditelj njegovatelj  ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz Zakona o socijalnoj skrbi (2.500,00 kuna), prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja kao i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima.

Rješenje o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja donosi mjesno nadležan centar za socijalnu skrb uz suglasnost Ministarstva.
Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati roditelju do navršene 65. godine života, a dulje ako se pružanje pomoći i njege ne može osigurati od strane druge osobe iz obitelji.

Vrstu specifične njege uz izvođenje medicinsko-tehničkih zahvata i težinu oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) iz članka 63. stavka 1. ovoga Zakona, pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

 

NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.

Pravo iz stavka 1. ovoga članka ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost temeljem ovoga Zakona i provedbenih propisa. Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje i isplaćuje centar za socijalnu skrb iz sredstava državnoga proračuna.

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice (osnovica na temelju koje se izračunava iznos naknade do zaposlenja za 2016.g. iznosi 500,00 kuna).

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu na temelju ovoga Zakona.

Pravo na naknadu do zaposlenja iz stavka 1. ovoga članka ukida se danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

 

NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

Regulirano Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15).

Korisnik prava = samac ili kućanstvo koji ispunjava kriterije za stjecanje statusa ugroženog kupca koji su propisani propisima kojima se uređuje energetski sektor

Centar za socijalnu skrb će na zahtjev osobe koja ispunjava uvjete za stjecanje statusa ugroženog kupca rješenjem kojim priznaje pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata među ostalim:

 • utvrditi status ugroženog kupca,
 • odrediti vrstu i opseg prava koja korisniku pripadaju, odnosno mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata te
 • odrediti način sudjelovanja u podmirenju troškova energenata, odnosno način isplate naknade za ugroženog kupca energenata.

Ako zbog promijenjenih okolnosti korisnik kojem je priznato pravo više ne ispunjava uvjete za daljnje korištenje prava, centar će rješenjem ukinuti rješenje kojim je pravo priznato.

Kriteriji za stjecanje  statusa:
Prema Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (»Narodne novine« broj 95/15) status ugroženog kupca može imati krajnji kupac na umreženom sustavu iz kategorije kućanstva koji se opskrbljuje kroz obveznu javnu uslugu u okviru univerzalne usluge i/ili obveznu javnu uslugu opskrbe plinom i/ili uslugu opskrbe toplinskom energijom, ili koji se opskrbljuje kod ostalih opskrbljivača električnom i toplinskom energijom i plinom, a koji je korisnik zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili je korisnik osobne invalidnine ili živi u kućanstvu s korisnikom osobne invalidnine.

Iznos naknade:
Temeljem Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata o načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb, na temelju utvrđenog statusa ugroženog kupca, korisniku pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije u mjesečnoj visini do najviše 200,00 kuna.

Pravo se može priznati samo po jednoj osnovi.

Ostvarivanje prava:
CSS korisniku izdaje rješenje o priznavanju prava koje se ostvaruje u mjesecu kad rješenje postaje izvršno.

Od siječnja 2016. godine za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata korisnicima se više ne izdaju kuponi. Prema prijedlogu Uredbe korisnik može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.

Iznimka – ako postoje opravdani razlozi, centar će dostavu rješenja i kupona izvršiti na drugi prikladan način.

Ukoliko prilikom plaćanja računa za troškove električne energije želite istovremeno podmiriti račun za mrežarinu (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) operatoru distribucijskog sustava i račun za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču, a zbrojeni iznos ovih računa prelazi iznos naknade prava, Financijska agencija dužna je pri naplati iznos prvenstveno iskoristiti za podmirenje računa za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču

Ukoliko račun za troškove električne energije prelazi iznos od 200 kuna, možete podmiriti razliku do punog iznosa računa

U poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika pravo može realizirati i druga osoba, uz predočenje:

 • rješenja kojim je korisniku priznato pravo,
 • svoje osobne identifikacijske isprave
 • osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika, ako je korisnik prava maloljetna osoba
 • uz predaju naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.