JN 03/2021

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
KLASA: 406-01/21-02/9
URBROJ: 2129-12-01-21-3
Imotski, 23.12.2021. godine

Javni naručitelj Centar za socijalnu skrb 23. prosinca 2021. godine objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 12. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine” br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (Jednostavnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave se provodi sukladno članku 3. i članku 12. Pravilnika o  provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ:2129-12-01-20-1 od 15.05.2020. godine.

 1. NAZIV JAVNOG NARUČITELJA

Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski, OIB: 63946108971

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je pružanje usluge zaštite osoba i imovine sukladno priloženom Troškovniku

 1. TROŠKOVNIK

Troškovnik i ponudbeni list nalazi se u prilogu.

 1. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

JN 03/2021

 1. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

80.100,00 bez PDV-a

 1. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Najniža cijena

 1. NAČIN IZVRŠENJA

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o izvođenju usluga.

 1. MJESTO IZVRŠENJA

Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski

 1. ROK TRAJANJA UGOVORA

1 (jedna) godina od dana sklapanja ugovora.

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 29.12.2021. godine u 12.00 sati bez obzira na vrstu dostave

 1. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponuda se dostavlja poštom u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA 6, 21260 IMOTSKI
JEDNOSTAVNA NABAVA – Ponuda za pružanje usluge zaštite osoba i imovine
ev.broj: JN 03/2021
„NE OTVARATI“
Na omotnici mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja

ILI

E mailom: korisnik030@mdomsp.hranamarija.loncar@socskrb.hr

 1. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • Popunjen ponudbeni list i troškovnik
 • Specifikacija troškova
 • Reference
 1. CIJENA PONUDE

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez ponude PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om u ponudbenom listu.

Ponuditelj mora u troškovniku predmeta nabave nuditi jedinične i ukupne cijene na način kako je to određeno u ponudbenom troškovniku.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

 1. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude iznosi 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 1. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno. Ponude će se otvarati najkasnije tri (3) dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

 1. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA
 • Izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih djela gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta navedenih u članku 251. Zakona o javnoj nabavi.
 • Ako gospodarski subjekt pri dostavi dokumentacije dostavi lažne podatke. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja izjavu koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
 1. OBAVIJEST O REZULTATIMA

Obavijest o odabiru ili neodabiru ponude Naručitelj će dostaviti svakom od ponuditelja na  dokaziv način u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda – putem elektronske pošte.

Na Obavijest o odabiru ili o poništenju postupka nabave nije dopuštena žalba..

 1. OBJAVA POZIVA NA INTERNETSKIM STRANICAMA

Poziv na dostavu ponuda objavljen je na internetskoj stranici naručitelja dana 23.12.2021. godine

 1. KONTAKT OSOBA

Osoba ovlaštena za provedbu postupka jednostavne nabave:

Anamarija Lončar, Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski
e-mail: anamarija.loncar@socskrb.hr,  tel. 091/2100221

Anamarija Lončar,
prof. psihologije


 • Poziv na dostavu ponuda .pdf
 • Troškovnik .pdf
 • Ponudbeni list .pdf