JN 02/2020

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

KLASA: 406-01/20-02/7
URBROJ: 2129-12-01-20-3
Imotski, 30.11.2020. godine

Javni naručitelj Centar za socijalnu skrb 30. studenog 2020. godine objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

 

Sukladno članku 12. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi (,,Narodne novine” br. 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (Jednostavnu nabavu) naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave se provodi sukladno članku 3. i članku 13. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ: 2129-12-01-20-1 od 15.05.2020. godine.

1. NAZIV JAVNOG NARUČITELJA

Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski, OIB: 63946108971

2. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je uklanjanje građevine javne namjene „Laurića škole“

3. TROŠKOVNIK

Troškovnik i projekt uklanjanja građevine nalazi se u prilogu.

4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

JN 02/2020

5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

Najviše do 187.150,00 kuna bez PDV-a

6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Najniža cijena

7. NAČIN IZVRŠENJA

S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi traženih usluga.

8. MJESTO IZVRŠENJA

Kralja Tomislava 19, 21260 Imotski

9. ROK IZVRŠENJA

30 dana od dana uvođenja u posao.

10. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 07.12.2020. godine u 12:00 sati.

11. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponuda se dostavlja poštom u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA 6, 21260 IMOTSKI
Ponuda za radove uklanjanja građevine javne namjene „Laurića škole“
ev. broj JN 02/2020
„NE OTVARATI“

Na omotnici mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja.

ILI

E-mailom:

korisnik030@mdomsp.hr
anamarija.loncar@socskrb.hr

12. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  1. Popunjen ponudbeni list i troškovnik
  2. Ispravu o upisu u sudski (trgovački) ili obrtni registar
  3. Potvrda Ministarstva financija – Porezne uprave

13. CIJENA PONUDE

U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez ponude PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om u ponudbenom listu.

Ponuditelj mora u troškovniku predmeta nabave nuditi jedinične ii ukupne cijene na način kako je to određeno u ponudbenom troškovniku.

Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.

14. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude iznosi 30 dana od dana otvaranja ponuda.

15. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno. Ponude će se otvarati najkasnije tri (3) dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.

16. OBAVIJEST O REZULTATIMA

Obavijest o odabiru ili neodabiru ponude Naručitelj će dostaviti svakom od ponuditelja na dokaziv način u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda – putem elektronske pošte.

Na Obavijest o odabiru ili o poništenju postupka nabave nije dopuštena žalba.

17. KONTAKT OSOBA

Osoba ovlaštena za provedbu postupka jednostavne nabave:

Anamarija Lončar, Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6., 21260 Imotski e-mail: anamarija.loncar@socskrb.hr,  tel. 021/670-533.

Anamarija Lončar, prof. psihologije

PRILOZI:

  • Poziv za dostavu ponuda .pdf
  • Ponudbeni list .pdf
  • Projekt uklanjanja .pdf
  • Troškovnik .pdf
  • Troškovnik .xls