JN 01/2022

CENTER ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
KLASA: 406-01/22-02/5
URBROJ: 2129-12-01-22-3

Imotski, 16.12.2022. godine

Javni naručitelj Centar za socijalnu skrb 16. prosinca 2022. godine objavljuje

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sukladno članku 12. i članku 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 120/16, 114/22) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (Jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisne Zakonom o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave se provodi sukladno članku 3. i članku 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, KLASA: 011-02/20-01/2, URBROJ; 2129-12-01-20-1 od 15.05.2020. godine.

  1. NAZIV JAVNOG NARUČITELJA
    Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski, OIB: 63946108971
  2. OPIS PREDMETA NABAVE
    Predmet nabave je pružanje usluga zaštite i imovine sukladno priloženom Troškovniku
  3. TROŠKOVNIK
    Troškovnik i ponudbeni list se nalaze u prilogu.
  4. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE
    JN 01/2022
  5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE
    81.600,00 KN bez PDV-a / 10.830,18 €
  6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE
    Najniža cijena
  7. NAČIN IZVRŠENJA
    S odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o izvođenju usluga.
  8. MJESTO IZVRŠENJA
    Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski
  9. ROK TRAJANJA UGOVORA
    1 (jedna) godina od dana sklapanja ugovora.
  10. ROK ZA DOSTAVU PONUDA
    Krajnji rok za dostavu ponuda je do 22.12.2022. godine u 12:00 sati bez obzira na vrstu dostave.
  11. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA
    Ponuda se dostavlja poštom u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.
    Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
    CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
    BRUNA BUŠIĆA 6, 21260 IMOTSKI
    JEDNOSTAVNA NABAVA – Ponuda za pružanje usluge zaštite osoba i imovine
    ev. broj: JN 01/2022
    „NE OTVARATI“
    Na omotnici mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja.
    ILI
    E mailom: korisnik030@mdomsp.hranamarija.loncar@socskrb.hr
  12. SADRŽAJ PONUDE
    Ponuda mora sadržavati:
    1. Popunjen ponudbeni list i troškovnik
    2. Specifikacija troškova
    3. Reference
  13. CIJENA PONUDE
    U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja. Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena bez ponude PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om u ponudbenom listu.
    Ponuditelj mora u troškovniku predmeta nabave nuditi jedinične i ukupne cijene na način kako je to određeno u ponudbenom troškovniku.
    Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora.
  14. ROK VALJANOSTI PONUDE
    Rok valjanosti ponude iznosi 30 dana od dana otvaranja ponuda.
  15. OTVARANJE PONUDA
    Otvaranje ponuda nije javno. Ponude će se otvarati najkasnije tri (3) dana nakon isteka roka za dostavu ponuda.
  16. OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA
    – Izrečena pravomoćna presuda za jedni ili više kaznenih djela gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta navedenih u članku 251. Zakona o javnoj nabavi.
    – Ako gospodarski subjekt pri dostavi dokumentacije dostavi lažne podatke. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt dostavlja izjavu koju daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta.
  17. OBAVIJEST O REZULTATIMA
    Obavijest o odabiru ili ne odabiru ponude Naručitelj će dostaviti svakom od ponuditelja na dokaziv način u roku od 15 dana od isteka roka za dostavu ponuda – putem elektroničke pošte.
    Na Obavijest o odabiru ili o poništenju postupka nabave nije dopuštena žalba.
  18. OBJAVA POZIVA NA INTERNETSKIM STRANICAMA
    Poziv na dostavu ponuda objavljen je na internetskoj stranici naručitelja dana 16.12.2022. godine
  19. KONTAKT OSOBA
    Osoba ovlaštena za provedbu postupaka jednostavne nabave:
    Anamarija Lončar, Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski
    e-mail: anamarija.loncar@socskrb.hr, tel: 091 2100 221

Anamarija Lončar,
prof. psihologije


  • Poziv na dostavu ponuda .pdf
  • Ponudbeni list .pdf
  • Troškovnik .pdf
  • Izjava o nekažnjavanju .pdf