CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA, 21260 IMOTSKI

KLASA: 112-02/21-01/1
UR. BROJ: 2129-12-01-21-5
Imotski, 2. 6. 2021. godine

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISMENO TESTIRANJE)

Pismeno testiranje će se obaviti u prostorijama Glazbene škole u Imotskom, Ulica Bruna Bušića 1, Imotski, dana 08. 06. s početkom 9 sati.
Intervju će se održati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Imotski, dana 10. 06. 2021. godine prema naknadno objavljenom terminu.

Pismena provjera znanja:
Pismena provjera znanja sadrži 20 pitanja. Svaki točan odgovor nosi 2 boda. Polovičan odgovor nosi 1 bod, a netočan ili propušten 0 bodova. Maksimalan broj ostvarenih bodova pisanog dijela je 40 bodova. Pismeni dio traje 60 min.

Razgovor ili intervju:
Razgovor ili intervju traje 15-20 minuta s kandidatima koji su prošli pismeni dio testiranja, odnosno koji imaju najmanje 21 bod.
Intervju sadrži 10 pitanja od kojih se svaki boduje s maksimalno 2 boda. Maksimalan broj bodova intervjua je 20 bodova.

Maksimalan broj pismenog dijela i intervjua iznosi – 60 bodova.

Kandidati koji zadovolje prolaz kod pismenog testiranja pristupit će intervjuu pred Povjerenstvom dana 10. 06. 2021. god.
Kandidati koji ne pristupe pismenom dijelu testiranja ili intervjuu smatrat će se kako su povukli prijavu sudjelovanja u natječaju.

Kandidati trebaju ponijeti osobnu iskaznicu na pismeno testiranje i intervju.

Konačni rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Centra za socijalnu skrb Imotski.

Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Obiteljski zakon(NN RH 103/15, 98/19, Zakon o udomiteljstvu (NN RH 115/18), Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09).

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA KANDIDATA

Provjera znanja i sposobnosti – testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja o istome će biti obaviješteni pisanim putem.

Po dolasku na testiranje kandidati moraju predočiti odgovarajuće isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju. Za kandidata koji nije pristupio testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Testiranje kandidata sastoji se:

  • pismena provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidat prima
  • intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja tijekom kojeg će biti provjerena osobna i profesionalna motivacija

Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama
  • koristiti mobitel ili neka druga komunikacijska sredstva
  • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera
  • razgovarati s ostalim kandidatima
  • na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata

KANDIDATI KOJI ĆE SE PONAŠATI NEPRIMJERENO ILI ĆE PREKRŠITI JEDNO OD GORE NAVEDENIH PRAVILA BIT ĆE UDALJENI S TESTIRANJA, A NJIHOV REZULTAT NEĆE SE BODOVATI.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 21 bod na pismenom testiranju.

Rezultati intervjua boduju se pred Povjerenstvom ukupno 20 bodova.

Nakon provedenog postupka pismenog testiranja i intervjua Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Zapisnik o provedenom postupku.

Na temelju Zapisnika ravnateljica Centra za socijalnu skrb Imotski donosi Odluku o odabiru kandidata za objavljeno radno mjesto ili poništenju natječaja/dijela natječaja.

Kandidati koji su se prijavili na natječaj biti će obaviješteni putem web stranice CZSS Imotski.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj koji su ispunili formalne uvjete propisane natječajem imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju.

POVJERENSTVO:
VLADIMIR BITANGA
MAJA FLEGO-SUMIĆ
IVANA JAKIĆ


Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pismeno testiranje) .pdf