Posvojenje je poseban oblik obiteljsko – pravnog zbrinjavanja i zaštite djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi kojim se stvara trajni odnos roditelja i djeteta (regulirano Obiteljskim zakonom NN 103/15).

Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili jedan izvanbračni drug (ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta), zatim jedan bračni drug samostalno uz pristanak drugog bračnog druga te osoba koja nije u braku (samac).

Posvojenje

 • Centar nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta izabrat će onog posvojitelja koji je najprikladniji za određeno dijete, uzimajući u obzir osobine i potrebe djeteta opisane u izvješću o djetetu te stručno mišljenje centra o podobnosti i prikladnosti potencijalnih posvojitelja
 • Ako je od izrade stručnog mišljenja do pokretanja postupka zasnivanja posvojenja proteklo više od godinu dana, centar nadležan za posvojitelje bez odgode će preispitati jesu li se okolnosti promijenile.
 • Kad se utvrdi najprikladniji potencijalni posvojitelj za neko dijete, nadležni centar će, u suradnji s udomiteljem, ustanovom socijalne skrbi u kojoj je dijete smješteno ili drugom osobom kojoj je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, pripremiti dijete za posvojenje te će, izdavanjem suglasnosti, najprikladnijem potencijalnom posvojitelju omogućiti ostvarivanje osobnih odnosa, radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu s dobrobiti djeteta.
 • Pritom će se potencijalnim posvojiteljima osigurati stručna pomoć i potpora uz istovremenu procjenu budućeg odnosa posvojenika i posvojitelja.

Treba naglasiti da najprikladniji potencijalni posvojitelj, kod kojega dijete boravi radi ostvarivanja osobnih odnosa prije zasnivanja posvojenja ima pravo, dužnost i odgovornost svakodnevno se skrbiti o djetetu, zastupati dijete u pitanjima svakodnevne skrbi te ga uzdržavati.

Odustanak od posvojenja:

 • Ukoliko potencijalni posvojitelji odustanu od namjere posvojenja djeteta nakon što budu izabrani kao najprikladniji posvojitelji u odnosu na osobine i potrebe djeteta, centar koji je vodio postupak posvojenja će po službenoj dužnosti o tome obavijestiti centar mjesno nadležan za posvojitelje, koji će odustanak odmah zabilježiti u registru potencijalnih posvojitelja te će preispitati stručno mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje u roku od tri mjeseca od dana odustanka.
 • Novo stručno mišljenje također će se evidentirati u registru potencijalnih posvojitelja.

Zasnivanje posvojenja:

 • Posvojenje je zasnovano kad centar nadležan za posvojenika donose rješenje o posvojenju
 • Izreka rješenja sadrži osobne podatke posvojenika, osobne podatke bioloških roditelja djeteta, osobne podatke posvojitelja, određenje da se posvojitelji upisuju, odnosno ne upisuju kao roditelji te, ukoliko je to potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta, određenje da se djetetu ima odrediti novi osobni identifikacijski i matični broj koji će se upisati u maticu rođenih.
 • Protiv rješenja može podnijeti žalbu na rješenje  ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi u roku od osam dana od dana primitka odluke.
 • Nakon proteka roka žalbe rješenje o posvojenju postaje pravomoćno i time potencijalni posvojitelji postaju roditelji

Stručna podrška nakon posvojenja:

 • Centar je dužan pravomoćno rješenje o posvojenju odmah dostaviti nadležnomu matičaru radi upisa u maticu rođenih djeteta, kao i centru prebivališta odnosno boravišta posvojitelja.
 • Centar je dužan djetetu i posvojitelju osigurati potrebnu savjetodavnu pomoć i potporu i nakon što je posvojenje zasnovano.
 • Centar nadležna za posvojitelje dužan je na zahtjev centra koji je donio odluku o posvojenju pratiti prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji te nakon isteka šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja o tome sastaviti i dostaviti mu izvješće.