CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

KLASA: 112-02/21-01/1
URBROJ: 2129-12-01-21-9
IMOTSKI, 11.06.2021. god.

Na temelju članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, Izvješća o provedenom postupku javnog natječaja za radno mjesto dipl. socijalnog radnika i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji, i socijalne politike, KLASA: 100-01/20-02/140, URBROJ: 524-08-01-01/2-21-2 od 22. travnja 2021. godine, ravnateljica CZSS Imotski, Anamarija Lončar, dana 11.6.2021. godine donosi

O D L U K U
o odabiru kandidata

I.

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika/ice u Centru za socijalnu skrb Imotski odabire se:

IVAN KUNDID, OIB: 29247224162,
RUNOVIĆ 724, 21261 RUNOVIĆ

II.

S izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Imotski raspisao je dana 19.05.2021. godine Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za diplomiranog socijalnog radnika I. vrsta zvanja – neodređeno puno radno vrijeme.
Na natječaj su pristigle četiri (4) zamolbe.
Temeljem provedenog pismenog i usmenog testiranja Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je kako je kandidat Ivan Kundid ostvario najbolji rezultat.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

RAVNATELJICA:
Anamarija Lončar, prof. psihologije

Dostaviti:

  1. Kandidatima natječaja putem web stranice CZSS Imotski
  2. Spis, ovdje
  3. Dokumentacija, ovdje

Odluka o odabiru kandidata .pdf