CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

KLASA: 112-02/22-01/8
URBROJ: 2129-12-01-22-9
IMOTSKI, 7. 10. 2022. godine

Na temelju članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, Izvješća o provedenom postupku pismene i usmene provjere znanja i sposobnosti, Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji, i socijalne politike, KLASA: 100-01/22-02/440, URBROJ: 524-08-01-01/3-22-2 od 23. kolovoza 2022. godine, ravnateljica CZSS Imotski, Anamarija Lončar, dana 7. listopada 2022. godine donosi

O D L U K U
o odabiru kandidata

I.

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto računovodstvenog referenta u Centru za socijalnu skrb Imotski odabire se:

JELENA PEKO, OIB: 67978561652, HRVATSKIH BRANITELJA 214, 21263 KRIVODOL

II.

S izabranim kandidatom zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Imotski raspisao je dana 9. 9. 2022. godine Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za računovodstvenog referenta – neodređeno puno radno vrijeme-jedan izvršitelj.
Na natječaj je pristiglo osamnaest (18) prijava.
Temeljem provedenog pismenog i usmenog testiranja Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je kako je kandidat Jelena Peko ostvarila najuspješniji rezultat.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

RAVNATELJICA:
Anamarija Lončar,
prof. psihologije

Dostaviti:

  1. Kandidatima natječaja putem web stranice CZSS Imotski
  2. Spis, ovdje
  3. Dokumentacija, ovdje

  • Odluka o odabiru kandidata .pdf