CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

KLASA: 112-02/22-01/1
URBROJ: 2129-12-01-22-9
IMOTSKI, 10.6.2022. god.

Na temelju članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, Izvješća o provedenom postupku pismene i usmene provjere znanja i sposobnosti, Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji, i socijalne politike, KLASA: 100-01/22-02/191, URBROJ: 524-08-01-01/3-22-2 od 22. travnja 2022. godine, ravnateljica CZSS Imotski, Anamarija Lončar, dana 10.6.2022. godine donosi

O D L U K U
o odabiru kandidata

I.

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto diplomiranog pravnika/ice u Centru za socijalnu skrb Imotski odabire se:

IVANA JAKIĆ, OIB: 78885052194, RUNOVIĆ 698 A, 21261 RUNOVIĆI

II.

S izabranom kandidatkinjom zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Imotski raspisao je dana 18.05.2022. godine Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za diplomiranog pravnika I. vrsta zvanja – neodređeno puno radno vrijeme – jedan izvršitelj.
Na natječaj su pristigle četiri (4) zamolbe.
Temeljem provedenog pismenog i usmenog testiranja Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je kako je kandidatkinja  Ivana Jakić ostvarila uspješan rezultat.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

RAVNATELJICA:
Anamarija Lončar,
prof. psihologije

Dostaviti:

  1. Kandidatima natječaja putem web stranice CZSS Imotski
  2. Spis, ovdje
  3. Dokumentacija, ovdje

Odluka o odabiru kandidata .pdf