CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

KLASA: 112-02/21-01/6
URBROJ: 2129-12-01-21-8
IMOTSKI, 2.7.2021. god.

Na temelju članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, Izvješća o provedenom postupku pismene i usmene provjere znanja i sposobnosti, Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji, i socijalne politike, KLASA: 100-01/21-02/398, URBROJ: 524-08-01-01/5-21-2 od 11. svibnja 2021. godine i Suglasnosti ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/21-02/570, Ur. Br: 524-08-01-01/4-21-1 od 27. svibnja 2021. godine, ravnateljica CZSS Imotski, Anamarija Lončar, dana 2.7.2021. godine donosi

O D L U K U
o odabiru kandidata

I.

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika/ice u Centru za socijalnu skrb Imotski odabiru se:

IVANA BREČIĆ,OIB: 98678858340, BLAJBURŠKA 69, 21260 IMOTSKI

MIJO MRKONJIĆ, OIB: 38000769590, DOMOVINSKOGA RATA 22, 21266 ZMIJAVCI

II.

S izabranim kandidatima zaključit će se Ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Centar za socijalnu skrb Imotski raspisao je dana 16.06.2021. godine Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za diplomiranog socijalnog radnika I. vrsta zvanja – neodređeno puno radno vrijeme – za dva izvršitelja.
Na natječaj su pristigle dvije (2) zamolbe.
Temeljem provedenog pismenog i usmenog testiranja Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdilo je kako oba kandidata: Ivana Brečić i Mijo Mrkonjić ostvarili uspješan rezultat.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

RAVNATELJICA:
Anamarija Lončar, prof. psihologije

Dostaviti:

  1. Kandidatima natječaja putem web stranice CZSS Imotski
  2. Spis, ovdje
  3. Dokumentacija, ovdje

  • Odluka o odabiru kandidata .pdf
  • Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku pismene i usmene provjere znanja i sposobnosti .pdf