• Kategorija objave:Natječaji

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
KLASA:112-06/19-01/3
UR BROJ: 2129-12-01-19-2
Imotski, 05.9.2019.godine

Na temelju članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, ravnatelj Centra donosi:

ODLUKU

O izboru kandidata na mjesto socijalnog radnika kao pripravnika u Centru za socijalnu skrb Imotski

Marijana Šimić iz Prološca Donjeg – Rimski put 5. OIB: 75658711912, mag. soc. rada, je izabrana na radno mjesto socijalnog radnika kao pripravnik.

Ravnatelj:
Anamarija Lončar prof. psihologije