CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
KLASA: 023-01/20-01/1
UR. BROJ: 2129-12-01-20-14

Imotski, 30. studenog 2020. godine

Na temelju odredbi članka 27. točke 7 i članka 36. stavka 1. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski donesenog 30. listopada 2014. godine, odredbe članka 38. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN: 76/93,29/97,47/99,35/08,127/19), odredbe čl. 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20) i Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava obitelji i socijalne politike Klasa: 550-06/20-04/49 Ur. broj: 524-02-1-3/1-20-2 od dana 23.studenog 2020. godine, o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje Anamarije Lončar, profesorice psihologije, ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Imotski, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Imotski na sjednici održanoj 30. studenog 2020. godine, donosi:

O D L U K U

O IMENOVANJU RAVNATELJICE
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

I.

Za ravnateljicu Centra za socijalnu skrb Imotski imenuje se Anamarija Lončar, profesorica psihologije.

II.

Imenovana će dužnost ravnateljice Centra za socijalnu skrb Imotski obnašati u mandatnom razdoblju od četiri (4) godine, počevši od dana 1. prosinca 2020. godine do 1. prosinca 2024. godine.

III.

Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Imotski će s Anamarijom Lončar sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri (4) godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Branka Buljan, prof.


  • Odluka o imenovanju ravnateljice .pdf