• Kategorija objave:Obavijesti

Temeljem čl. 128. st. 15 Zakona o socijalnoj skrbi i čl. 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, radi imenovanja koordinatora za rad s azilantima, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Imotski Anamarija Lončar donosi:

O D L U K U
O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA RAD S AZILANTIMA

I. Marina Mršić, OIB: 53920249342, dipl. soc. radnica, imenuje se na mjesto koordinatora za rad s azilantima.


  • Odluka o imenovanju koordinatora za rad s azilantima .pdf