CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Bruna Bušića 6
Imotski

KLASA: 406-01/20-02/7
UR.BROJ: 2129-12-13-20-14
Imotski, 16.12.2020. godine

Centar za socijalnu skrb Imotski, OIB: zastupan po ravnateljici Anamariji Lončar, na temelju odredbe članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski i čl. 35. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, donosi

OBAVIJEST

o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uklanjanje građevine javne namjene „Laurića škole“

I.

U provedenom postupku jednostavne nabave za obavljanje radova uklanjanja građevine javne namjene „Laurića škole“, kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda:

ISKOP MILARDOVIĆ d.o.o.
Cernik 43, 51219 Čavle
OIB: 24629723519

Podaci o ponuditelju i ponudi:
Naziv: Iskop Milardović d.o.o.
Sjedište: Cernik 43, 51219 Čavle
OIB: 24629723519
Cijena ponude bez PDV-a: 172.610,00
Iznos PDV-a: 43.152,50
Cijena ponude s PDV-om: 215.762,50

II.

Razlog odabira odabrane ponude je najniža cijena te ponuda je valjana i sukladna pozivu za dostavu ponuda.

III.

Obavijest se zajedno s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te upisnikom o zaprimanju dostavlja svim ponuditeljima.

IV.

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je konačna i na nju nije dopuštena žalba.

Ravnatelj:
Anamarija Lončar, prof. psihologije


  • Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uklanjanje građevine javne namjene „Laurića škole“ .pdf