CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Bruna Bušića 6, Imotski

KLASA: 406-01/22-02/5
UR. BROJ: 2129-12-01-22-11
Imotski, 23.12.2022. godine

Centar za socijalnu skrb Imotski, OIB: 63946108971, zastupan po ravnateljici Anamariji Lončar, na temelju odredbe članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski i čl. 35. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, donosi

OBAVIJEST
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge zaštite osoba i imovine

I.

U provedenom postupku jednostavne nabave za pružanje usluge zaštite osoba i imovine kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda:

VRDOLJAK d.o.o. za zaštitu osoba i imovine,
Istarska 11, 21230 Sinj
OIB: 04887032416

Podaci o ponuditelju i ponudi:
Naziv: Vrdoljak d.o.o. za zaštitu osoba i imovine
Sjedište: Istarska 11, 21230 Sinj
OIB: 04887032416
Cijena ponude bez PDV-a: 101.920,00 KN/13.520,00 EUR
Iznos PDV-a: 25.480,00 KN/3.380,00 EUR
Cijena ponude sa PDV-om: 127.400,00 KN/16.900,00 EUR

II.

Razlog odabira odabrane ponude je najniža cijena te ponuda je valjana i sukladna pozivu za dostavu ponuda.

III.

Obavijest se zajedno sa preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te upisnikom o zaprimanju dostavlja svim ponuditeljima.

IV.

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je konačna i na nju nije dopuštena žalba.

Ravnatelj:
Anamarija Lončar,
prof. psihologije

DOSTAVITI:

  1. Ponuditeljima
  2. Pismohrana, ovdje
  3. Javna objava na web stranici Centra za socijalnu skrb Imotski

PRILOZI:

  • Obavijest o odabiru .pdf
  • Upisnik o zaprimanju .pdf
  • Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda .pdf