CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI

Bruna Bušića 6
Imotski

KLASA: 406-01/21-02/9
UR.BROJ: 2129-12-01-21-10
Imotski, 30.12.2021. godine

Centar za socijalnu skrb Imotski, OIB: zastupan po ravnateljici Anamariji Lončar, na temelju odredbe članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski i čl. 35. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga, donosi

OBAVIJEST
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge zaštite osoba i imovine

I.

U provedenom postupku jednostavne nabave za pružanje usluge zaštite osoba i imovine kao najpovoljnija ponuda odabire se ponuda:

VRDOLJAK d.o.o. za zaštitu osoba i imovine,
Istarska 11, 21230 Sinj,
OIB: 04887032416

Podaci o ponuditelju i ponudi:
Naziv: Vrdoljak d.o.o. za zaštitu osoba i imovine
Sjedište: Istarska 11, 21230 Sinj
OIB: 04887032416
Cijena ponude bez PDV-a: 80.080,00 kn
Iznos PDV-a: 20.020,00 kn
Cijena ponude sa PDV-om: 100.100,00 kn

II.

Razlog odabira odabrane ponude je najniža cijena te ponuda je valjana i sukladna pozivu za dostavu ponuda.

III.

Obavijest se zajedno sa preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te upisnikom o zaprimanju dostavlja svim ponuditeljima.

IV.

Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja je konačna i na nju nije dopuštena žalba.

Ravnatelj:
Anamarija Lončar, prof. psihologije

DOSTAVITI:

  1. Ponuditeljima
  2. Pismohrana, ovdje
  3. Javna objava na web stranici Centra za socijalnu skrb Imotski

  • Obavijest o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja .pdf