Centar za socijalnu skrb imotski

Ul. bruna bušića 6 HR-21260 imotski

css-imotski@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Imotski je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za socijalnu skrb Imotski osnovan je za područje grada Imotskoga i općina: Podbablje, Runovići, Zmijavci, Proložac, Lovreć, Lokvičići, Cista i Zagvozd. Sjedište Centra je na lokaciji Bruna Bušića 6.

Misija CZSS Imotski: Pomoć u osposobljavanju za samostalnu skrb pojedinca i obitelji.

Vizija CZSS Imotski: Osiguravanje što kvalitetnijih socijalnih usluga i povezivanje svih partnera i korisnika u cilju bolje kvalitete života u zajednici.

korisnika
Zaposlenika
+
donatora
+
objava

Centar za socijalnu skrb imotski

OIB: 63946108971

ravnateljica Centra
ANAMARIJA LONČAR,
profesor psihologije

RAČUNOVODSTVO
Telefon:
+385 21 842 241

šef računovodstva
Petar Mrkonjić,
ekonomist

blagajnik/likvidator
Senka Adžija

ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Marija Lozo
Marijana Buljan

O CENTRU

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi,  djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 33/2012)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NA TEMELJU JAVNIH OVLASTI:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
 • provodi izvršenja rješenja,
 • vodi propisane očevidnike,
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 • provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
 • vodi evidenciju posvojitelja.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • obavlja stručno-analitičke poslove,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja,
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

ORGANIZACIJA RADA CENTRA

Od 2011. godine u Centru za socijalnu skrb Imotski uvedena je nova organizacija rada.

Rad Centra koncipiran je po cjelinama:

 1. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE POMOĆI
 2. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE
 3. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

1. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE POMOĆI

Vladimir Bitanga, diplomirani socijalni radnik

  • zajamčena minimalna naknada (kućanstvo)

Zdenka Todorić, diplomirana socijalna radnica

  • zajamčena minimalna naknada (samci), jednokratna naknada

2. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE

Nadležnost za postupanje utvrđuje se prema adresi prebivališta korisnika.

Mijo Mrkonjić, mag. act. soc.

  • grad Imotski, Medvidovića Draga, Drum, Hršćevani

Anamarija Maršić, diplomirana socijalna radnica

  • Vinjani Donji, Vinjani Gornji, Glavina Donja, Glavina Gornja

Ivana Brečić, mag. act. soc.

  • Kamenmost, Zmijavci, Runovići,  Slivno, Podosoje

Tanja Karin, diplomirana socijalna radnica

  • Zagvozd, Rastovac, Krstatice, Župa, Rašćani Gornji, Biokovsko selo, Aržano, Studenci, Poljica, Krivodol, Podbablje Gornje, Ivanbegovina, Lokvičići, Dolića Draga

Marina Mršić, diplomirani socijalni radnik

  • Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Svib, Dobranje, Dobrinče Medov Dolac, Lovreć, Proložac Donji,  Proložac Gornji, Ričice, Šumet, Grubine

Anka Matković, diplomirani pravnik

  • skrbništvo, smještaj, roditelj njegovatelj/njegovatelj, uvjerenja o poslovnoj sposobnosti, zabilježbe, naknada štete, kadrovski poslovi

3. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

Ivan Kundid, mag. act. soc.

  • obiteljsko pravna zaštita

Vladimir Bitangadiplomirani socijalni radnik

  • zaštita djece i mladih s poremećajem u ponašanju

Draga Bitanga, socijalna radnica

  • zaštita djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

Mila Mia Perkušić, diplomirani pravnik
Ivana Jakićdiplomirani pravnik – na zamjeni

  • obiteljsko pravna zaštita

Maja Flego Sumićprof. psihologije

  • obiteljsko pravna zaštita
  • zaštita djece i mladih s poremećajem u ponašanju
  • zaštita djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA

Centrom za socijalnu skrb Imotski upravlja Upravno vijeće u sastavu:

Branka Buljan, prof. hrvat. jez. i književnosti – predsjednicabranka.buljan.im@gmail.com, 092 1661 348
Mirjana Matković, dipl. def., soc. pedagog – član
Katarina Todorić, prof. logoped – član
Darko Karin, dipl. iur. – član
Mila Mia Perkušić, diplomirani pravnik – član, predstavnik radnika

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Centar za socijalnu skrb Imotski  ima Stručno vijeće  koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja  o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom, a čine ga svi stručni djelatnici Centra.

RADNICI CENTRA

U Centru za socijalnu skrb Imotski zaposleno je ukupno 19 radnika. Od navedenog broja zaposlenih je 12 stručnih radnika i 6 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove. Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog i pravnik. Poslovi se zavisno o problematici obavljaju timski ili pojedinačno. Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

FINANCIRANJE

Centar za socijalnu skrb Imotski  se financira sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Splitsko-dalmatinske županije  osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra. Ukupan proračun Centra za socijalnu skrb Imotski na godišnjoj razini iznosi oko 23.000.000 kuna.

SURADNJA

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Imotski surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, volonteri, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.