Centar za socijalnu skrb imotski

Ul. bruna bušića 6 HR-21260 imotski

css-imotski@socskrb.hr

Centar za socijalnu skrb Imotski je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Centar za socijalnu skrb Imotski osnovan je za područje grada Imotskoga i općina: Podbablje, Runovići, Zmijavci, Proložac, Lovreć, Lokvičići, Cista i Zagvozd. Sjedište Centra je na lokaciji Bruna Bušića 6.

Misija CZSS Imotski: Pomoć u osposobljavanju za samostalnu skrb pojedinca i obitelji.

Vizija CZSS Imotski: Osiguravanje što kvalitetnijih socijalnih usluga i povezivanje svih partnera i korisnika u cilju bolje kvalitete života u zajednici.

korisnika
Zaposlenika
+
donatora
+
objava

Centar za socijalnu skrb imotski

OIB: 63946108971

ravnateljica Centra
ANAMARIJA LONČAR,
profesor psihologije

RAČUNOVODSTVO
Telefon:
+385 21 842 241

šef računovodstva
Petar Mrkonjić,
ekonomist

blagajnik/likvidator
Senka Adžija

ADMINISTRATIVNI POSLOVI
Marija Lozo
Marijana Buljan

O CENTRU

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi,  djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, invalidne osobe, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 33/2012)

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NA TEMELJU JAVNIH OVLASTI:

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
 • provodi izvršenja rješenja,
 • vodi propisane očevidnike,
 • izdaje uvjerenja i druge potvrde,
 • daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko pravnu i kaznenopravnu zaštitu,
 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
 • izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
 • provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
 • vodi evidenciju posvojitelja.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • obavlja stručno-analitičke poslove,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
 • sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
 • predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
 • predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
 • procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
 • osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
 • prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
 • organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja,
 • provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

ORGANIZACIJA RADA CENTRA

Od 2011. godine u Centru za socijalnu skrb Imotski uvedena je nova organizacija rada.

Rad Centra koncipiran je po cjelinama:

 1. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE POMOĆI
 2. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE
 3. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

1. STRUČNA CJELINA ZA NOVČANE POMOĆI

Vladimir Bitanga, diplomirani socijalni radnik

Zdenka Todorić, diplomirana socijalna radnica

2. STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE
Nadležnost za postupanje utvrđuje se prema adresi prebivališta korisnika.

Anamarija Maršić, diplomirana socijalna radnica – grad Imotski, Vinjani Donji, Vinjani Gornji, Glavina Donja, Slivno, Studenci, Proložac Donji, Grubine

Marina Mršić, diplomirani socijalni radnik – Aržano, Biokovsko selo, Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Medov Dolac, Dobrinče, Dobranje, Svib, Rastovac, Lokvičići, Lovreć, Župa, Krstatice, Podosoje, Rašćani Gornji, Dolića Draga, Proložac Gornji, Ričice, Bušanje, Šumet

Iva Slišković, socijalna radnica – Zmijavci, Runovići, Poljica, Zagvozd, Krivodol, Medvidovića Draga, Glavina Gornja, Kamenmost

Draga Bitanga, socijalna radnica  – Hršćevani, Podbablje Gornje, Ivanbegovina, Drum

3. STRUČNA CJELINA ZA DJECU, MLADEŽ I OBITELJ

Tanja Karin, diplomirana socijalna radnica

 • Obiteljsko pravna zaštita

Vladimir Bitanga, diplomirani socijalni radnik

 • Zaštita djece i mladih s poremećajem u ponašanju

Draga Bitanga, socijalna radnica

 • Zaštita djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

Mila Mia Perkušić, diplomirani pravnik

 • Obiteljsko pravna zaštita

Anka Matković, diplomirani pravnik
Ivana Jakić, diplomirani pravnik – na zamjeni

 • Skrbništvo

Maja Flego Sumić, prof. psihologije

 • Obiteljsko pravna zaštita
 • Zaštita djece i mladih s poremećajem u ponašanju
 • Zaštita djece i mladih sa smetnjama u psihofizičkom razvoju

UPRAVNO VIJEĆE CENTRA

Centrom za socijalnu skrb Imotski upravlja Upravno vijeće u sastavu:

Branka Buljan, prof. hrvat. jez. i književnosti – predsjednicabranka.buljan.im@gmail.com, 092 1661 348
Mirjana Matković, dipl. def., soc. pedagog – član
Katarina Todorić, prof. logoped – član
Darko Karin, dipl. iur. – član
Mila Mia Perkušić, diplomirani pravnik – član, predstavnik radnika

STRUČNO VIJEĆE CENTRA

Centar za socijalnu skrb Imotski  ima Stručno vijeće  koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge i mišljenja  o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom, a čine ga svi stručni djelatnici Centra.

RADNICI CENTRA

U Centru za socijalnu skrb Imotski  zaposleno je ukupno 17 radnika. Od navedenog broja zaposlenih je 11 stručnih radnika i 6 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove. Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog  i  pravnik. Poslovi se zavisno o problematici  obavljaju timski ili pojedinačno. Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

FINANCIRANJE

Centar za socijalnu skrb Imotski  se financira sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Splitsko-dalmatinske županije  osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra. Ukupan proračun Centra za socijalnu skrb Imotski na godišnjoj razini iznosi oko 23.000.000 kuna.

SURADNJA

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Imotski surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, volonteri, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.