Temeljem Ugovora od 07.12.2022. o dodijeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, 2014.-2020., u svrhu provođenja Programa ˝ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III˝, projekta kodnog broja UP.02.1.1.16.0433 naziva „NAZARET – OSUNČANA MARGINA“, “UDRUGA NAZARET IMOTSKI“ objavljuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Geronto domaćice – radnice za pružanje potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama

Područje rada je Grad Imotski i Općine Proložac, Podbablje, i Runovići.

Opis poslova: pomoć u kućanskim poslovima, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, nabava namjernica, podrška kroz razgovore i druženje te pratnja i pomoć korisnika u raznim društvenim aktivnostima, održavanje čistoće domova korisnika, briga o higijeni, pomoć pri oblačenju i svlačenju, pomoć u posredovanu raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pomoć u socijalnoj integraciji i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i nemoćnih osoba.

Uvjeti za prijem u radni odnos su:

 • samo osobe ženskog spola,
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS),
 • upis u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a.

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljanih skupina koje pripadaju teže zapošljivim / ranjivim skupinama, odnosno: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelj, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unutar 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Dodatne ranjive skupine definirane od strane korisnika potvrda / uvjerenje ili drugi jednako vrijedan dokument nadležnih iz kojih je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Također, prednost pri zapošljavanju imaju one žene koje uz prijavu, dostave i odgovarajuću dokaznu dokumentaciju kojom se potvrđuje pripadnost ciljanoj skupini.

Prihvatljiva dokazna dokumentacija o pripadnosti ranjivoj skupini je:

 • Za žene od 50 i više: osobna iskaznica.
 • Osobe s invaliditetom: nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postupku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom.
 • Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima.
 • Žrtve trgovanja ljudima: uvjerenje/potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja.
 • Odluka o odobrenju azila kojeg izdaje MUP.
 • Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.: rješenje / uvjerenje Centar za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji.
 • Liječene ovisnice: potvrda institucije (Udruge) pravne osobe da se liječila o ovisnosti i drogama.
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci: potvrda o otpuštanju.
 • Pripadnice romske nacionalne manjine: izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini.
 • Rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilištu / prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilištu / prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka te da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje / potvrda Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.  Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika: potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnicama ranjive skupine.
 • Vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka.

Uz prijavu je potrebno priložit:

 • životopis (uz obveznu naznaku kontakta telefona i/ili mobitela),
 • presliku osobne iskaznice,
 • preslika dokaza o završenoj školi,
 • potvrdu HZZO-a da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • dokaz o radnom iskustvu (ukoliko ga ima, elektronički zapis ili potvrdu o HZMO),
 • odgovarajuću dokaznu dokumentaciju iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine.

Udruga Nazaret Imotski, zadržava pravo po ovom oglasu pozvati sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa na testiranje / intervju.

Nepotpune i nepravovremen prijave neće se uzeti na razmatranje.

Rok i način prijave:

Pisana prijava može se dostaviti preporučeno poštom na adresu:

UDRUGA NAZARET IMOTSKI
Vinjani Gornji 219
21260 Imotski

S naznakom: „Program ˝ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – faza III˝, projekta kodnog broja UP.02.1.1.16.0433 naziva „NAZARET – OSUNČANA MARGINA“.

Roka za dostavu prijava je: 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.


Kontakt:

 • osobni dolazak: UDRUGA NAZARET; VINJANI GORNJI 219, IMOTSKI
 • mobitel: 098 9541 339
 • pisana zamolba: UDRUGA NAZARET; VINJANI GORNJI 219, IMOTSKI