Klasa: 100-01/20-01/2
Urbroj: 2129-12-01-20-2

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), čl. 133. st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20 ) te čl. 36. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Imotski na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj 29. rujna 2020. god., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Imotski

Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • hrvatsko državljanstvo,
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
 • položen stručni ispit,
 • nepostojanje zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20).

Ravnatelja/icu Centra imenuje Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Imotski uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu Centra.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz o radnom stažu od najmanje 5 godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi, (ugovor o radu, rješenje o rasporedu u službu, potvrda poslodavca)
 • uvjerenje o položenome stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ( NN RH broj 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Imotski da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj s navedenim dokumentima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava se dostavlja poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Imotski, Imotski, Bruna Bušića 6, s naznakom: » Javni natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za socijalnu skrb Imotski


Cijeli tekst natječaja .pdf