CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA 6
21260 IMOTSKI

KLASA: 406-07/21-01/1
UR.BROJ: 2129-12-01-21-3
Imotski, 12.5.2021. godine

Na temelju čl. 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Imotski, raspisuje

JAVNI POZIV
za prodaju rabljenog službenog vozila

I. PREDMET PRODAJE – rabljeno službeno vozilo

Vrsta vozila: osobno vozilo
Marka vozila: Škoda
Tip vozila: Fabia
Model vozila: 1.2 Comfort
Boja vozila: Plava
Broj šasije: TMBNY46Y354367929
Oblik karoserije: Zatvoreni
Godina proizvodnje: 2005.
Datum prve registracije: 25.7.2005.
Vrsta motora: benzinski
Snaga motora: 47
Radni obujam motora: 1198 cm³
Registriran do: 3.8.2021. godine
Prijeđeni kilometri: 325 559 km
Početna cijena prema procjeni vještaka: 8.739, 00 kuna (s PDV-om)

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE:

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda zajedno sa popunjenim pripadajućim obrascem koji se nalazi u privitku ovog oglasa.
Ponuditelji mogu biti fizičke i pravne osobe.
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca glede kvalitete i skrivenih mana.
Vozilo se može pregledati do isteka roka za dostavu ponuda, svakim radnim danom, od 8.00 – 14.00 sati, uz prethodnu najavu na kontakt telefon CZSS Imotski 021/841-421.
Pored ugovorene cijene ponuditelj snosi i sve ostale zavisne troškove.

III. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:
1. Popunjen ponudbeni list
2. Preslika osobne iskaznice, odnosno preslika izvoda iz nadležnog registra pravne osobe

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve porezne i druge eventualne obveze. Prodaja predmetnog vozila ne oporezuje se PDV-om.

IV. ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za dostavu ponuda je 20.5.2021. godine do 12,00 sati. Pisane ponude ponuditelju su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – ponuda za kupnju rabljenog službenog vozila“, na adresu: Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski, neposredno ili putem pošte preporučeno.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu neće se otvarati i evidentirat će se kao zakašnjele te neotvorene vratiti pošiljatelju bez odgode.
Ponuditelj može povući svoju ponudu najkasnije do dana otvaranja ponuda i to pisanim putem.

V. ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom cijenom. U slučaju dvije ili više jednako valjanih rangiranih ponuda s istom cijenom, odabrat će se ranije zaprimljena ponuda.

Otvaranje ponuda neće biti javno, a ponude će se otvarati na sjednici Povjerenstva imenovanog za postupak prodaje vozila.

Svi ponuditelji o ishodu natječaja bit će obaviješteni u roku 8 dana od donošenja Odluke o odabiru.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 dana sklopiti ugovor o kupoprodaji s Centrom za socijalnu skrb Imotski te odmah po potpisu uplatiti ponuđeni iznos na račun Centra za socijalnu skrb Imotski koji je otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., broj računa HR 9023900011100570048.

Kupac može preuzeti vozilo čim na bankovnom računu prodavatelja bude vidljiva uplata iznosa kupoprodajne cijene.

Ravnateljica:
Anamarija Lončar, prof. psihologije


  • Cijeli tekst javnog poziva .pdf
  • Ponudbeni list .pdf