• Kategorija objave:Natječaji

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA 6
IMOTSKI
KLASA: 112-06/19-01/2
URBROJ: 2129-12-01-19-2
Imotski, 13.08.2019. godine

Na temelju članka 55. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17), članka 215, Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. (NN RH 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2018. godine za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja, KLASA:112-06/18-01/17, URBROJ:519-04-3-1-1/2-18-13 od 08.11.2018. godine, članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, od 30.10.2014. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Imotski objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zapošljavanje pripravnika
na određeno vrijeme — 12 mjeseci
putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za zvanje:

1 socijalni radnik — 1 izvršitelj/ica- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

Uvjeti: Na natječaj se mogu javiti osobe bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi, prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, te kod kojih ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis s kontakt telefonom i mail adresom
• presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice
• presliku diplome
• elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od datuma natječaja)
• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od datuma natječaja)
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od mjesec dana)

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim
braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ( NN RH broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaz a%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Imotski da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja u Narodnim novinama RH, isključivo na adresu: Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21 260 Imotski, s naznakom: “Prijava na javni natječaj – pripravništvo”.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Imotski (www.czss-imotski.hr), a sukladno članku 10. st.1. toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Ravnateljica:
Anamarija Lončar, prof.psihologije