CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
BRUNA BUŠIĆA 6, IMOTSKI

KLASA: 112-06/21-01/2
UR. BROJ: 2129-12-01-21-2
Imotski, 14. travnja 2021. godine

Na temelju članka 55. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19), čl. 215. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), čl. 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2021. godini, KLASA: 112-06/21-01/2, UR.BROJ: 524-08-01-01/2-21-4 od 18. ožujka 2021. godine, Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski, zastupan po ravnateljici Anamariji Lončar, prof. psihologije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika
na određeno vrijeme – 12 mjeseci
putem mjere za „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ za zvanje

1 socijalni radnik (m/ž) – jedan (1) izvršitelj/ica

Uvjeti:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
  • nepostojanje zakonskih zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 1524/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)
  • kandidati moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe koje nemaju više od 6 mjeseci staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja socijalne skrbi

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis (s kontakt telefonom i e-mail adresom)
  • presliku domovnice, putovnice ili osobne iskaznice
  • presliku diplome
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od datuma natječaja)
  • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciji nezaposlenih (ne stariju od datuma natječaja)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ( NN RH broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Imotski da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji ureduju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave Javnog natječaja  u Narodnim novinama RH, isključivo na adresu: Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski, s naznakom: “Prijava na javni natječaj – pripravništvo”.

Nepravovaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Imotski (www.czss-imotski.hr), sukladno članku 10. st.1. toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Ravnateljica:
Anamarija Lončar,
prof. psihologije


Cijeli tekst natječaja .pdf