CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Bruna Bušića 6, Imotski

KLASA: 112-02/21-01/1
URBROJ: 2129-12-01-21-2

Imotski, 19.05.2021. god.

Temeljem članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski i Suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/20-02/140, Ur. broj: 524-08-01-01/2-21-2 od 22. travnja 2021. godine, Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski, zastupan po ravnateljici Anamariji Lončar, prof. psihologije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
diplomirani socijalni radnik I. vrste

 • neodređeno puno radno vrijeme
 • 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike,
 • 12 mjeseci radnog staža u struci,
 • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20 i 138/20),
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19 64/20 i 138/20),

Probni rad 3 mjeseca.

Uz potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • presliku diplome,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,
 • presliku odobrenja za obavljanje djelatnosti socijalnog rada,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • potvrda o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima).

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

 • elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. st. l. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

Urednom prijavom smatra se potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost CZSS Imotski da kao voditelj zbirke može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja od strane poslodavca. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Obiteljski zakon (NN RH 103/15, 98/19), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 115/18), Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09).

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na web stranici Centra za socijalnu skrb Imotski (www.czss-imotski.hr).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave  u Narodnim novinama RH s naznakom „Za javni natječaj“ isključivo na adresu: Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Imotski (www.czss-imotski.hr), a sukladno članku 10. st. 1. toč. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Centar za socijalnu skrb Imotski

Ravnateljica:
Anamarija Lončar, prof. psihologije


Cijeli tekst natječaja .pdf