CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI
Bruna Bušića 6, Imotski

KLASA:  112-02/22-01/1
UR. BROJ: 2129-12-01-22-3
Imotski, 13.05.2022. god.

Temeljem članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski i suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Klasa: 100-01/22-02/191, Ur. broj: 524-08-01-01/3-22-2 od 22. travnja 2022. godine, Centar za socijalnu skrb Imotski, OIB: 63946108971, Bruna Bušića 6, 21260 Imotski, zastupan po ravnateljici Anamariji Lončar, prof. psihologije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto
diplomirani pravnik I. vrste – neodređeno puno radno vrijeme,
– 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • VSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
 • 12 mjeseci radnog iskustva u struci,
 • položen stručni ispit, uz iznimku propisanu čl. 258. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 18/22, 46/22),
 • da ne postoji zapreka iz članka 261. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 18/22, 46/22) te
 • probni rad 3 mjeseca.

Uz potpisanu pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • potpisani životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • presliku diplome,
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) te
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – potvrda poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu koje mora sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao i razdoblja u kojima je kandidat obavljao navedene poslove (preslika potvrde poslodavca, preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17, 98/19, 84/21 ) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. l . Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20 za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost CZSS Imotski da kao voditelj zbirke može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji  uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, pristupit će pismenom testiranju provjere znanja od strane poslodavca. Konačni izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Izvorišne osnove provjere znanja su: Zakon o socijalnoj skrbi (NN RH broj 18/22 i 46/22), Obiteljski zakon (NN RH 103/15, 98/19), Zakon o udomiteljstvu (NN RH 115/18, 18/22), Zakon o općem upravnom postupku (NN RH 47/09, 110/21).

Kandidati će o mjestu i vremenu održavanja testiranja biti obaviješteni tri dana prije testiranja na web stranici Centra za socijalnu skrb Imotski (www.czss-imotski.hr).

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama RH s naznakom „Za javni natječaj“ isključivo na adresu : Centar za socijalnu skrb Imotski, Bruna Bušića 6, 21260  Imotski.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za socijalnu skrb Imotski (www.czss-imotski.hr), a sukladno članku 10. st. 1. toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN RH broj 25/13, 85/15).

Centar za socijalnu skrb Imotski

Ravnateljica:
Anamarija Lončar, prof. psihologije


Cijeli tekst natječaja .pdf