Koliki treba biti prihod kućanstva/samca da bi se ostvarili pravo na zajamčenu minimalnu naknadu?

Sva prava koja proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/15) temelje se na osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, a iznos osnovice se objavljuje jednom godišnje i počinje se primjenjivati od 1. siječnja svake sljedeće godine i iznosi 800,00 kn. Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu isplaćuje se u postotku od osnovice, a iznos pomoći za uzdržavanje ovisi o broju članova kućanstva, godinama života, radnoj sposobnosti ili nesposobnosti korisnika, njihovu zdravstvenom stanju i dr. čimbenicima.

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice
1. za samca utvrđuje se u iznosu 100% osnovice (800,00 kn)
2. za radno nesposobnog samca u iznosu 115% osnovice (920,00 kn)
3. za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:
za samohranog roditelja – 100% osnovice (800,00 kn)
za odraslog člana kućanstva – 60% osnovice (480,00 kn)
za dijete (do 18 godina) – 40% osnovice (320,00 kuna)
za dijete samohranog roditelja, odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji – 55% osnovice (440,00 kn)

Kako se visina zajamčene minimalne naknade utvrđuje kao razlika između iznosa sredstava utvrđenih na navedeni način u postotku od osnovice  i iznosa prosječnoga mjesečnoga prihoda samca ili kućanstva ostvarenog u tri mjeseca koja prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za ostvarivanje zajamčene minimalne naknade, samac ili kućanstvo koji ostvaruje veći prihod od iznosa utvrđenog na navedeni način ne ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.

Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti?

Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti sud po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb, bračni drug osobe prema kojoj se vodi postupak, njezini krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do drugog stupnja. Prije pokretanja postupka prikupljaju se anamnestički podaci i medicinska dokumentacija a zatim se u tijeku postupka imenuje poseban skrbnik koji štićenika zastupa pri sudu.

Drugi roditelj ne plaća alimentaciju, što da radim?

Obveza uzdržavanja djece je zakonsko pravo i obveza roditelja određena Obiteljskim zakonom (NN 103/15). Ukoliko roditelji žive odvojeno, a roditelj sa kojim dijete ne živi, ne doprinosi za uzdržavanje djeteta, tada drugi roditelj može tužbom tražiti sud da sud presudom obveže roditelja obveznika uzdržavanja na plaćanje uzdržavanja djeteta. Ukoliko postoji odluka/presuda kojom je roditelju određena obveza uzdržavanja za dijete, a isti ne doprinosi za uzdržavanje djeteta ili to čini neredovito ili u manjim iznosima od utvrđenog, tada drugi roditelj može kod nadležnog Općinskog suda prijedlogom zatražiti ovrhu  koja se može provesti na novčanim sredstvima, nekretninama i pokretninama  u vlasništvu ili suvlasništvu obveznika plaćanja uzdržavanja. Nadalje, po prijavi roditelja Centar za socijalnu skrb će podnijeti kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu radi pokretanja kaznenog postupka protiv obveznika uzdržavanja zbog neplaćanja uzdržavanja za dijete.¸

Sukladno čl. 7. st. 1. i 4. Zakona o privremenom uzdržavanju (NN br. 92/14) ako roditelj koji uzdržava dijete ne uspije u navedenim sudskim postupcima odnosno ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovom uzdržavanju u visini propisanoj Zakonom, ima pravo na privremeno uzdržavanje djeteta- djece ukoliko drugi roditelj ne ispunjava u cijelosti ili djelomično svoju obvezu uzdržavanja dulje od tri mjeseca neprekidno od dana pokretanja ovršnog postupka radi ostvarivanja uzdržavanja.  Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta traje sve dok obveznik uzdržavanja ne počne izvršavati obvezu uzdržavanja najmanje u iznosu koji je Zakonom određen kao iznos privremenog uzdržavanja, a najdulje do tri godine, a pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti. Zahtjev se podnosi mjesno nadležnom Centru za socijalnu skrb.

Tko može tražiti jednokratnu novčanu pomoć?

Prema čl.46. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke nužnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i sl.

Jednokratna naknada može se priznati do iznosa koji podmiruje potrebu, a maksimalno do iznosa od 2500,00 kn za samca, odnosno 3500,00 kn za kućanstvo.

Dokumentacija koja je potrebna za podnošenje zahtjeva:

  • preslika osobne iskaznice
  • rodni list za sve članove kućanstva
  • potvrde o visini prihoda članova zajedničkog kućanstva koji ostvaruju prihode iz radnog odnosa, mirovine i drugo
  • uvjerenje Porezne uprave za sve punoljetne članove kućanstva
  • uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za radno sposobne nezaposlene članove
  • uvjerenje sa Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje da radno nesposobni članovi kućanstva nisu korisnici mirovine
  • potvrda o redovnom školovanju djece
  • pismeni dokaz iz kojeg je vidljivo o kakvoj se potrebi za jednokratnu naknadu radi i dokaz o visini iznosa kojim se potreba može podmiriti