Obavijesti iz CZSS Imotski

Odluka o izboru kandidata

|

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI KLASA:112-06/19-01/3 UR BROJ: 2129-12-01-19-2 Imotski, 05.9.2019.godine Na temelju članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, ravnatelj Centra donosi: ODLUKU O izboru kandidata na mjesto socijalnog radnika kao... READ MORE