Obavijesti iz CZSS Imotski

Odluka o izboru kandidata

|

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI KLASA:112-06/19-01/3 UR BROJ: 2129-12-01-19-2 Imotski, 05.9.2019.godine Na temelju članka 34. Statuta Centra za socijalnu skrb Imotski, ravnatelj Centra donosi: ODLUKU O izboru kandidata na mjesto socijalnog radnika kao... READ MORE

Javni natječaj za zapošljavanje pripravnika

|

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI BRUNA BUŠIĆA 6 IMOTSKI KLASA: 112-06/19-01/2 URBROJ: 2129-12-01-19-2 Imotski, 13.08.2019. godine Na temelju članka 55. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17), članka 215, Zakona o socijalnoj... READ MORE